UImhir Rolla na Scoile: 19986H

066 9157408

scoilnaomheoinbaiste@gmail.com

Scoil Naomh Eoin Baiste

Garraí na dTor, Lios Póil, Co. Chiarraí, V92 CX51

Polasaí Iontrála / Admission Policy

RÉAMHRÁ/INTRODUCTION

Scoil NAOMH EOIN BAISTE

Comhlíonann an Polasaí Iontrála seo ceanglais an Achta Oideachais 1998, an Achta Oideachais (Iontráil i Scoileanna) 2018 agus an Achta um Stádas Comhionann 2000.  Agus an polasaí seo á dhréachtú, chuaigh Bord Bainistíochta na scoile i gcomhairle le foireann na scoile, le pátrún na scoile agus le tuismitheoirí leanaí atá ag freastal ar an scoil.

 

D’fhaomh an pátrún scoile an polasaí ar an 30th April 2020.  Tá sé foilsithe ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear ar fáil i gcóip chrua é ar iarratas d’aon duine a iarrann é.

Tá na dátaí agus na hamlínte ábhartha do pholasaí iontrála Scoil Naomh Eoin Baiste leagtha amach san fhógra maidir le hiontráil bhliantúil na scoile a fhoilsítear go bliantúil ar shuíomh gréasáin na scoile seachtain amháin ar a laghad roimh thús an phróisis iontrála don scoilbhliain lena mbaineann.

Ní mór an polasaí seo a léamh i gcomhar leis an bhfógra maidir le hIontráil Bhliantúil na scoile don scoilbhliain lena mbaineann. (Clic anseo chun a fógra a léamh)

Foilsítear an fhoirm iarratais i gcomhair iontrála ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear cóip chrua di ar fáil d’aon duine a iarrann sin. (foirm iarratais i gcomhair iontrála)

 

Sa chás nach bhfuil an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla ag teacht le chéile is ag an leagan Gaeilge a bheidh forlámhas.

.

Introduction

This Admission Policy complies with the requirements of the Education Act 1998, the Education (Admission to Schools) Act 2018 and the Equal Status Act 2000. In drafting this policy, the board of management of the school has consulted with school staff, the school patron and with parents of children attending the school.

 

The policy was approved by the school patron on 30th April 2020.   It is published on the school’s website and will be made available in hardcopy, on request, to any person who requests it.

 

The relevant dates and timelines for Scoil Naomh Eoin Baiste admission process are set out in the school’s annual admission notice which is published annually on the school’s website at least one week before the commencement of the admission process for the school year concerned.

This policy must be read in conjunction with the annual admission notice for the school year concerned. (Click here to read the admission notice)

The application form for admission is published on the school’s website and will be made available in hardcopy on request to any person who requests it.(Click here for the application form for admission)

Polasaí Iontrála Scoil Naomh Eoin Baiste

Admission Policy

 

Garraí na dTor, Lios Póil, Co. Chiarraí V92 CX51

www.scoilliospoil.ie

 

Uimhir Rolla: 19986H

 

Pátrún na Scoile: An tEaspag Réamonn de Brún