UImhir Rolla na Scoile: 19986H

066 9157408

scoilnaomheoinbaiste@gmail.com

Scoil Naomh Eoin Baiste

Garraí na dTor, Lios Póil, Co. Chiarraí, V92 CX51

Polasaí Frithbhulaíochta/Anti-Bullying Policy

[msm_icon theme_icon=”icon-download3″ link=”url:https%3A%2F%2Fscoilliospoil.ie%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FPolasai-Frithbhulaiochta-Scoil-Naomh-Eoin-Baiste.pdf||target:%20_blank|”]

  Scoil
Naomh Eoin Baiste

Polasaí
Frithbhulaíochta

 

 1. I gcomhréir le riachtanais an Acht Oideachais (Leas) 2000 agus na
  dtreoirlínte faoi chód iompair a d’eisigh an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais tá an beartas frithbhulaíochta seo a leanas glactha ag Bord Bainistíochta  Scoil Naomh Eoin Baiste mar chuid de chód iompair iomlán na scoile ag brath ar chinneadh ó Chumann Múinteoirí Éireann maidir le freagracht múinteoirí ó thaobh eachtraí lasmuigh den scoil. Géilleann an beartas do riachtanais Ghnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile a foilsíodh i Meán Fómhair 2013.

 

 • Aithníonn an Bord Bainistíochta a thromchúisí atá iompar bulaíochta agus a dhiúltaí a d’fhéadfadh a thionchar a bheith ar dhaltaí, agus geallann an scoil dá réir cloí leis na príomhphrionsabail dea-chleachtais seo a leanas agus iompar bulaíochta a chosc agus a chomhrac.

 

Cultúr dearfach a bheith i réim sa scoil:-

 • Ina nglactar go fonnmhar le difríocht agus le héagsúlacht agus ina léiritear meas ar a chuimsitheacht;
 • Ina spreagtar daltaí chun iompar bulaíochta a nochtadh agus a phlé i dtimpeallacht neamh-bhagrach; agus
 • Ina gcuirtear caidreamh bunaithe ar mheas chun cinn ar fud phobal na scoile.

I Scoil Naomh Eoin Baiste cuireann na pointí seo a leanas le cultúr dearfach scoile: –

 

 • Glacaimid leis go bhfuil sé de cheart ag gach ball de phobal na scoile sásamh a bhaint as an scoil i dtimpeallacht sábhalta.
 • Glacaimid le sainiúlacht gach duine agus a luach mar dhuine daonna.
 • Cuirimid béasa dearfacha maidir le féin-mheas, féin-smacht agus freagracht i measc bhaill na scoile chun cinn.
 • Cuirimid cosc láithreach ar iompar bharbartha, ionsaitheach nó seicteach ag aon bhall scoile.
 • Cuirimid cothromaíociht chun cinn go ginearálta agus cothromaíocht inscne go príomha i ngach gné d’fheidhmiú na scoile.
 • Tá an cumas againn athraithe a dhéanamh de réir riachtanaisí na ndaltaí.
 • Aithnímíd gnéithe den Churaclam a chabhróidh dearcadh agus luachanna dearfacha a chothú ins na daltaí /ina bhféadfaidh tionchair dhearfacha a bheith aige ar luachanna agus dhearcadh na ndaltaí.
 • Tugaimid aire faoi leith d’aon dalta/í a d’fhéadfadh a bheith ‘i mbaol’ agus usáidimid corás chun riachtanaisí a aithint agus eascú a dhéanamh ar luath-idirghabháil nuair is gá – sa tslí is go bhfreagróimid do riachtanaisí, cúis eagla nó imní na mball i slí mothálach/goilliúnach.
 • Aithníonn SNEB an gá atá le comh-oibriú, i gcomh-pháirtíocht le tuismitheoirí agus iad a choiméad ar an eolas maidir le nósanna imeachta chun feabhas a chur ar ghaolmhaireachtaí laistigh de phobal na scoile.
 • Aithnímíd cearta an tuismitheora cabhrú leis an dtasc scileanna saoil a thabhairt dá bpáiste(í).
 • Aithnímíd an ról atá ag Eagraíochtaí eile agus iad ag deileáil agus ag cur cosc le bulaíocht.
 • Molaimid béasa, meas ar a chéile, cúirtéis agus feasacht de idir-spléachas daoine i ngrúpaí agus i bpobail.
 • Molaimid tréithe freagrachta sóisialta caoinfhulaingte agus tuisceanna i measc na mball scoile uile.
 • Tá freagracht ar bhaill foirne, faoi stiúir an Príomh Oide, gníomhú chun bulaíocht a chosc ar aon bhall de phobal na scoile.

 (B) Ceannaireacht
Éifeachtach
 :

 

 • Tá freagracht ar an mBord Bainistíochta chun a chinntiú go bhfuil an polasaí seo éifeachtach, inbhuanaithe agus tomhaiste. Caithfidh an Bord Bainistíochta a chinntiú go bhfuil ard-chaighdeán freagrachta i bhfeidhm agus na stráitéisí agus na smachtbhannaí a mheas go minic laistigh den bpolasaí.
 • Tá ról soiléir ag an bhfoireann Bainistíochta In-scoile feidhmiú i   ról cinnireachta laistigh de phobal na scoile, Cur-Chuige Scoile Uile a spreagadh chun cosc a chur le bulaíocht agus é a láimhseáil agus dea-shampla a thabhairt maidir le dea-chleachtas.
 • Bíonn tionchar láidir ag an bPríomh Oide, mar phríomh-cheannaire ar dhearcadh phobal na scoile i leith na bulaíochta agus deineann sí caighdeán a leagadh síos nuair a bhítear ag deileáil le heachtraí bulaíochta.
 • Caithfidh múinteoirí dea-shampla a thabhairt agus gan a n-údarás a usáid go mí-chuí, ach a bheith cothrom, soiléir agus seasmhach agus smacht-bhannaí á gcur i bhfeidhm acu.

 (C) Cur Chuige Scoile Uile

 

 • Tá gá le cur chuige Scoile Uile d’fhadhb na bulaíochta agus i Scoil Naomh Eoin Baiste is iad an Bhainistíocht, Múinteoirí, foireann neamh-theagaisc, daltaí, tuismitheoirí/caomhnóirí, Pobal na Scoile atá i gceist.
 • Is féidir le h-iompar bulaíochta leathnú laismuigh den scoil. Má chuireann sé seo isteach i slí diúltach ar chúrsaí scoile – tá freagracht ar thuismitheoirí agus na dhaltaí tacaíocht a thabhairt don scoil chun cabhrú aghaidh a thabhairt ar an gcúis imní. (Baineann sé seo go príomha (ach ní amháin) le cibear bulaíocht.
 • Beidh cabhair ag teastáil, i gcásanna áirithe, ó na Gardaí, Tusla agus Oibrithe Pobail Beidh gá le comh-fhaireachas i bpobal uile na scoile chun bulaíocht a aithint agus deileáil le cúiseanna imní i slí fhairéalta agus cothrom.
 • Tabharfar cóip den bpolasaí seo do gach ball den bhfoireann teagaisc/scoile.

(D) Tuiscint i bpáirt faoi cad is bulaíocht ann agus faoin dtionchar is féidir a bheith aige.

Deineann SNEB iarracht córais oiriúnacha a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil tuiscint i bpáirt ag pobal uile na scoile (tuismitheoirí, daltaí agus foireann & an pobal i gcoitinne) ar cad is iompar bulaíochta ann mar atá leagtha amach sa pholasaí seo. (Rannóg 2 & 3 de Ghnásanna Frith-Bhulaíochta do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna).

(E) Feidhmiú Stráitéisí Oideachais agus Coiscithe
(lena n-áiritear bearta chun feasacht a mhúscailt)

 

 • ionbhá,meas agus athléimneacht sna daltaí a chothú
 • dul i ngleic go sonrach le cibearbhulaíocht agus le bulaíocht
  bunaithe ar aitheantas, lena n-áirítear bulaíocht homafóbach agus trasfóbach
 • féitheoireacht agus monatóireacht éifeachtach ar dhaltaí

(F)   Maoirseacht agus monatóireacht éifeachtach ar dhaltaí:

Tá dualgas ar leith ar bhaill foirne chun a chinntiú go bhfuil maoirseacht éifeachtach á dhéanamh ar na daltaí sa rang agus sa chlós.

Deimhníonn an Bord Bainistíochta go bhfuil beartais agus cleachtais chuí mhaoirseachta agus monatóireachta i bhfeidhm chun iompar bulaíochta a chosc agus chun déileáil leis agus chun idirghabháil luath a éascú, más féidir.

(G) Tacaíocht don fhoireann

 

 • Plé rialta agus athbhreithniú ar pholasaithe agus nósanna imeachta riachtanach chun tacaíocht a thabhairt don bhfoireann ar bhonn rialta.
 • Tuiscint aontaithe maidir le h-iompar bulaíochta a bheith ag gach ball foirne ar conas líomhaintí a bhainistiú agus conas deileáil go héifeachtach le h-eachtraí bulaíochta i gcomhthéacs an ranga.
 • Tuiscint a bheith ag an bhfoireann gur gné tabhachtach é tacaíocht a thabhairt dá chéile chun bulaíocht a chosc. Caithfear gach seans a thabhairt do gach ball foirne nua/baill foirne nach bhfuil taithí acu chun cúiseanna imní a phlé agus dea-chleachtas a chur i bhfeidhm.
 • Tacaíocht a thabhairt do gach ball foirne páirt a ghlacadh i bhforbairt Ghairmiúil leanúnach i leith Stráitéisí Frith-Bhulaíochta.

(H) Teagmhais bhulaíochta a thaifeadadh agus a imscrúdú ar shlí chomhsheasmhach agus obair leantach a dhéanamh ina dtaobh
(lena n-áirítear straitéisí aitheanta idirghabhála a úsáid).

(I)  Meastóireacht leanúnach ar a éifeachtaí an bheartas frithbhulaíochta.

3. I gcomhréir le Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus
Iar-bhunscoile
, seo é an sainmhíniú ar bhulaíocht:

An rud a thuigtear le bulaíocht
iompar diúltach neamhiarrtha,
bíodh sé i bhfoirm iompar briathartha, síceolaíoch nó fisiciúil, a dhéanann
duine aonair nó grúpa in aghaidh duine nó daoine eile, agus a dhéantar arís agus arís eile.

Áirítear na cineálacha iompair
bhulaíochta seo a leanas ar an sainmhíniú ar bhulaíocht:

 

 • duine a fhágáil as an áireamh d’aon ghnó, gabháil do chúlchaint
  mhailíseach agus do chineálacha eile caidrimh bhulaíochta idir dhaoine;
 • cibearbhulaíocht; agus
 • bulaíocht bunaithe ar aitheantas, ar nós bulaíocht homafóbach,
  bulaíocht chiníoch, bulaíocht bunaithe ar bhallraíocht den Lucht Siúil
  agus bulaíocht ar dhuine faoi mhíchumas nó ar dhuine a bhfuil riachtanais speisialta
  oideachais aici/aige.

Ní chuimsíonn an sainmhíniú seo
ar bhulaíocht teagmhais aonraithe nó teagmhais
aon uaire
d’iompar diúltach d’aon
turas
, lena n-áirítear téacsteachtaireacht mhaslach nó goilliúnach aon
uaire nó teachtaireachtaí príobháideacha eile agus ba cheart déileáil leo, mar
is cuí, de réir chód iompair na scoile.

Ach, i bhfianaise an bheartais
seo, féachfar ar theachtaireacht, íomhá nó ráiteas poiblí goilliúnach aon uaire
ar shuíomh Gréasáin líonra poiblí nó ar fhóram poiblí eile ar féidir an
teachtaireacht, an íomhá nó an ráiteas sin a fheiceáil air agus/nó a bheith
athráite ag daoine eile mar iompar bulaíochta.

Iompar diúltach nach n-áirítear
sa sainmhíniú seo ar bhulaíocht, déileálfar leis de réir chód iompair na
scoile.

Gheofar eolas breise ar na
cineálacha éagsúla bulaíochta i Roinn 2 de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile.

 

 • Seo a leanas an
  múinteoir/na múinteoirí ábhartha a dhéanfaidh bulaíocht a imscrúdú agus a
  dhéileálfaidh léi:  (féach Roinn 6.8 de
  na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile
  agus Iar-bhunscoile)
  :
       
 • Gach múinteoir
 • Príomhoide Tánaisteach
 • Príomhoide

4. Seo a leanas na straitéisí oideachais agus
coiscthe
, clár tacaíochta (lena
n-áirítear straitéisí a bheidh dírithe go sonrach ar an gcibearbhulaíocht agus
ar bhulaíocht bunaithe ar aitheantas, go háirithe bulaíocht homafóbach agus
trasfóbach) a bheidh in úsáid sa scoil (Féach Roinn 6.5 de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus
Iar-bhunscoile):

 

 • Pléitear an Polasaí Frithbhulaíochta le
  daltaí agus tugtar cóip den gCód Iompair/Polasaí Frithbhulaíochta do
  thuismitheoirí/caomhnóirí nuair a chláraíonn siad a leanbh/leanaí agus beidh sé
  seo le feiscint ar shuíomh idirlíne na scoile.
 • I dtionóil i rith na bliana, cuirtear
  ábhar an pholasaí i gcuimhne do dhaltaí.
 • Tá Polasaí Usáidte Inghlactha Idirlíne ag
  an scoil agus deintear monatóireacht éifeachtach ar usáid na teicneolaíochta sa
  scoil.
 • Cuirtear na Cláir OSPS, Oideachas Caidrimh
  & Gnéasachta agus Bí Sábháilte i bhfeidhm go hiomlán sa scoil.
 • Forbairt Ghairimiúl Leanúnach déanta ag foireann
  na scoile chun na cláracha seo a chur i bhfeidhm.
 • Leanaí le Riachtanaisí Speisialta: –
  Tógfaidh an scoil a riachtanaisí san áireamh nuair a bheidh cláir a chur i
  bhfeidhm nó scileanna/stráitéisí á fhorbairt
  chun go mbeidís ábalta deileáil go cuí le deacrachtaí & rl.
 • Cultúr a chothú ina moltar do gach dalta
  tuairisc a thabhairt maidir le heachtraí bulaíochta nach bhfuil aon bhaint acu
  leo. Tuigtear go bhfuilid ag déanamh an rud ceart má dheineann siad é seo.
 • Má bhíonn comhairleoireacht nó tacaíochtaí
  breise ag teastáil ó dhaltaí déanfaidh an scoil gach iarracht dul i dteagmháil
  leis na heagrachtaí cuí chun iad seo a chur ar fáil. Déanfar teagmháil le NEPS
  chomh maith chun comhairle a fháil.
 • Tabharfar tacaíocht in-scoile agus
  deiseanna do dhaltaí go bhfuil bulaíocht tar éis cur isteach orthu, páirt a
  ghlacadh i ngníomhaíochtaí a bheidh dírithe ar féin-mheas a fheabhsú, cairdeas
  agus scileanna soisialta a fhorbairt agus teacht aniar a chothú iontu. Déanfar
  é seo trí: –
 • Múscailt Feasachta
 • Beo go Deo /I nGrá Dé
 • Misneach
 • Suíomh na Scoile fábharach
 • Meas acu ar a chéile/Conradh ranga
 • Féitheoireacht: Foireann na Scoile uile gníomhach
  ag faire amach do chomharthaí bulaíochta
 • Úsáid Inghlactha na meáin shóisialta a
  sainmhíniú go soiléir do na leanaí
 • Na leanaí a spreagadh cloí leis na
  rialacha scoile maidir le fóin póca agus usáid inghlactha an idirlíon
 • Cúrsa Mindfulness á dhéanamh ó am go
  chéile
 • Am Ciorcail
 • Aoíchainteoirí
 • An Clár Bí Sábháilte

 

 • Seo a leanas
  straitéisí na scoile chun iompar bulaíochta a imscrúdú, chun obair leantach a
  dhéanamh ina dtaobh agus chun
  iompar bulaíochta a
  thaifeadadh mar aon leis na straitéisí idirghabhála bunaithe a úsáidfidh an
  scoil chun déileáil le cásanna d’iompar bulaíochta (Féach Roinn 6.8 de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus
  Iar-bhunscoile):

Is é an príomh-aidhm agus sin ag deileáil le heachtraí bulaíochta ná
chun cúiseanna imní/deacrachtaí a réiteach, chun caidreamh na bpáirtithe atá i
gceist a athbhunú chomh fada agus is féidir seachas an mhileán a chur ar éinne.  Déanfar gach iarracht a chinntiú go dtuigeann
gach éinne idir daltaí, Tuismitheoirí/Caomhnóirí an córas ó thús.

Ag Tuairisciú Iompar
Bulaíochta

 

 1. Is féidir le dalta, tuismitheoir/caomhnóir
  teacht go dtí an múinteoir ranga le heachtra(í) bulaíochta.
 2. Déanfaidh an múinteoir cuí fiosrúcháin ar
  thuairiscí bulaíochta agus deileáilfidh sí/sé leo.
 3. Ba cheart go dtabharfadh foireann
  mhúinteoireachta agus neamh-mhúinteoireachta m.sh. Rúnaí, CRS, Glantóir, cúntas
  ar eachtraí bulaíochta atá feicithe acu, nó atá luaite ag duine eile leo, go
  dtí an múinteoir cuí.
 4. Tabharfar le fios ó thús don dté atá ag
  déanamh líomhaint(í) go n-inseófar an scéal do thuismitheoirí an té go bhfuil
  líomhaint á chur ina leith agus go leanófar Polasaí Frithbhulaíochta na Scoile.
 5. Ní dhéanfaidh an scoil fiosrúcháin mar
  gheall ar eachtraí a tharlaíonn laismuigh den scoil.

Fiosrúcháin agus Cur
Chuige

 

 • Déanfaidh an múinteoir ábhartha cinneadh
  bunaithe ar a b(h)reithiúnas proifisiúnta an eachtra bulaíochta atá i gceist nó
  nach ea. Déanfaidh sí/sé cinneadh conas is fearr a réiteofar an scéal.
 • Beifear ag súil go ndéanfaidh
  tuismitheoirí/caomhnóirí comh-oibriú leis na fiosrúcháin agus cabhrú leis an
  scoil teacht ar réiteach. Chomh fada agus is féidir, beifear ag súil athbhunú a
  dhéanamh ar chaidrimh na bpáirtithe chomh tapaidh agus is féidir.
 • Ba cheart go mbeadh cur chuige chalma,
  fuarchúiseach ag an múinteoir agus é/í ag tabhairt fén bhfadhb a réiteach.
 • Ba cheart go ndéanfaí na fiosrúcháin
  lasmuigh den seomra ranga, más féidir, chun a chinntiú go mbeadh
  príobháideachas ag gach duine atá bainteach leis an scéal.
 • Nuair a bhíonn múinteoir ábhartha ag
  déanamh anailís ar eachtraí bulaíochta líomhainte, ba cheart freagraí a lorg
  ar: Cad a tharla? Cén áit? Cathain? Cé a dhein é? Cad ina thaobh?
 • Más grúpa atá i gceist ba cheart go
  gcuirfí agallamh ar gach éinne ina n-aonar ar dtúis. Ansan ba cheart go
  mbuailfí le gach duine atá i gceist, mar ghrúpa. Iarrfar ar gach duine  cúntas a thabhairt ar cad a tharla chun a
  chinntiú go mbíonn gach duine sa ghrúpa soiléir mar gheall ar ráitísí a chéile.
 • Sa chás go ndeineann an múinteoir cinneadh
  bunaithe ar a b(h)reithiúnas proifisiúnta gur iompar bulaíochta atá i
  gceist, deánfar teangmháil leis na tuismitheoirí/caomhnóirí chun iad a chur ar
  an eolas agus tabharfar míniú dóibh ar cad a tharlóidh (ag déanamh tagairt do
  Pholasaí Frithbhulaíochta na Scoile). Ba cheart go dtabharfaí deis dos na
  tuismitheoirí/caomhnóirí  slite a phlé
  conas tacaíocht a thabhairt ar an mbeart a gcuirfidh an scoil i gcrích agus na
  tacaíochtaí a thabharfar dos na daltaí.
 • Sa chás go rialaigh an múinteoir go raibh
  an dalta i mbun iompar bulaíochta, bunaithe ar a b(h)reithiúnas proifisiúnta,
  ba cheart go gcuirfí in iúl go soiléir do/di go bhfuil sé/sí tar éis Cód
  Iompair agus Bulaíochta na Scoile a bhriseadh. Ba cheart go ndéanfaí gach
  iarracht go dtuigfeadh an leanbh a dhein a bulaíocht, taobh an linbh go
  ndeineadh bulaíocht air/uirthi.
 • San áit go bhfuil gá le smachtbhannaí a
  chur i bhfeidhm, ba cheart go dtabharfaí le fios go soiléir do gach dalta agus
  tuismitheoirí/caomhnóirí, gur rud príobháideach é seo idir an dalta go bhfuil
  smachtbhannaí á chur i bhfeidhm air/uirthi, a t(h)uismitheoirí/c(h)aomhnóirí
  agus an scoil.

 

 • Gnásanna chun
  iompar bulaíochta a thaifeadadh

Bulaíocht a
Thaifeadadh

Déanfar na taifid a choiméad de réir na reachtaíochta ábhartha maidir le
cosaint sonraí.

Tá sé ríthabhachtach go ndéanfar taifeadadh ar eachtraí bulaíochta go hoibíachtúil
agus fíriciúil.

Is é seo a leanas nósanna imeachta na scoile maidir le cúntas a choiméad
agus tuairisciú a dhéanamh ar eachtraí bhulaíochta:

Neamhfhoirmiúil: – Réamhshocrú gur
tharla eachtra bulaíochta

 

 • Caithfidh gach ball foirne cúntas scríofa
  a choiméad ar eachtraí a chonaic siad nó a dúradh leo. Caithfear tuairisc a
  thabhairt ar gach eachtra don múinteoir cuí.
 • Caithfidh an múinteoir ábhartha gach eachtra
  bulaíochta a scrúdú agus deileáil leo. Usáidfidh an múinteoir ábhartha a
  b(h)reithiúnas proifisiúnta maidir leis an gcúntas, cúntas scríofa a choiméadfar
  maidir leis an dtuairisc, na céimeanna a tógadh agus aon phlé a tharla leo siúd
  a bhí páirteach ann.
 • Má shocraíonn an múinteoir ábhartha gur
  tharla bulaíocht, coinneoidh an múinteoir ábhartha taifead chuí i scríbhinn,
  lena gcabhrófar leis/léi na saincheisteanna a réiteach agus an caidreamh idir
  na páirtithe lena mbaineann a athbhunú, chomh fada agus is féidir.
 • Caithfidh an múinteoir cuí an Príomhoide a
  choiméad ar an eolas faoi gach eachtra atá á fhiosrú.

      Foirmiúil:
– (Aguisín 3 Nósanna Imeachta ROS)

Caithfidh an múinteoir ábhartha taifead a dhéanamh ar
an eachtra bulaíochta ag baint usáide as an teimpléad taifeadadh atá ceangailte
leis seo, sna chásanna seo:-

 

 • I gcásanna ina gceapann sí nach bhfuiltear
  tar éis deileáil le heachtraí i slí sásúil agus ceart, laistigh de 20 lá
  scoile, tar éis di deimhin a dhéanamh gur tharla iompar bulaíochta agus
 • Caithfear gach eachtra d’iompar bulaíochta
  atá deimhnithe a thaifeadadh agus tuairisc a thabhairt láithreach don
  bPríomhoide nó don bPríomhoide Tánaisteach.

Caithfidh an
múinteoir cuí cóip a choiméad den dteimpléad thaifeadadh agus soláthrófar cóip
don bPríomhoide nó don bPríomhoide Tánaisteach, mar is cuí .

Coiméadfaidh múinteoirí
cúntaisí in áit sábháilte ina seomra ranga.

Coiméadfar gach
teimpléad tuairisce a dtugtar don bPríomhoide i gCód Chaibinéad an Phríomhoide.

 

 • Seo a leanas
  clár tacaíochta na scoile
  do dhaltaí
  a ndearnadh bulaíocht orthu: (Féach Roinn 6.8 de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile):

Beidh Clár Tacaíochta i bhfeidhm
do dhaltaí a ndearnadh bulaíocht orthu
.
Beidh deiseanna acu a bheith rannpháirteach i ngíomhaíochtaí chun a
bhféinmheas a mhéadú, a scileanna cairdis agus sóisialta a fhorbairt agus
athléimneacht a chothú iontu nuair a bhíonn sé ag teastáil.

Beidh clár tacaíochta do dhaltaí
a bhí ag gabháil d’iompar bulaíochta
mar chuid don phróiséas idirghabhála scoile chomh  maith ag usáíd a lán dos na scéimeanna
céanna.

Raghaidh an scoil i dteangmháil leis na heagraíochtaí cuí m.sh. (NEPS)
má bhíonn gá ag dalta(í) le comhairliuchán.

Maoirseacht agus Monatóireacht

Deimhníonn an Bord Bainistíochta go bhfuil beartais agus cleachtais cuí
mhaoirseachta agus mónatóireachta i bhfeidhm chun iompar bulaíochta a chosc,
chun deileáil leis agus chun idirghabháil luath a éascú, más féidir.

Ba cheart go dtuigfeadh gach dalta go bhfuil freagracht ar gach éinne má
thárlaíonn                      bulaíocht
agus go gcaithfear tuairisc a thabhairt don múinteoir maidir le heachtraí bulaíochta.

 

 • An Ciapadh a Chosc

Deimhníonn
an Bord Bainistíochta go ndéanfaidh an scoil, de réir a oibleagáidí faoin
reachtaíocht chomhionannais, gach beart is indéanta go praicticiúil chun daltaí agus baill foirne a
chosaint ar chiapadh gnéasach agus ar chiapadh ar aon cheann de na naoi
bhforas, mar atá inscne lena n-áirítear trasinscne, stádas sibhialta, stádas
teaghlaigh, treoshuíomh gnéasach, reiligiún, aois, míchumas, cine nó ballraíocht den Lucht Siúil.

 

 1. Ghlac
  an Bord Bainistíochta an beartas seo ag cruinniú ar an 29ú Bealtaine 2018

 

 1. Tá an
  beartas seo ar fáil do phearsanra na scoile, tá sé ar fáil do
  thuismitheoirí agus do dhaltaí ar iarratas agus do Chumann na dTuismitheoirí.
  Cuirfear cóip den bheartas seo ar fáil don Roinn agus do phátrún na scoile
  má iarrtar é.

 

 1. Athbhreithneoidh
  an Bord Bainistíochta an beartas agus a fheidhmiú uair amháin i ngach
  scoilbhliain. Cuirfear fógra scríofa gur athbhreithníodh beartas
  frithbhulaíochta na scoile ar fáil do phearsanra na scoile, beidh sé seo foilsithe
  ar shuíomh idirlíne na scoile. Cuirfear é ar fáil do thuismitheoirí agus
  do dhaltaí é ar iarratas
  agus do Chumann na dTuismitheoirí. Cuirfear
  taifead den athbhreithniú agus a thoradh a chur ar fáil don phátrún agus
  don Roinn, leis, má iarrtar é.

Sínithe:
Síniú:

                 (Cathaoirleach an Bhoird
Bhainistíochta)                 (Príomhoide)

Dáta:     29 Bealtaine 2018                                              Dáta:  29 Bealtaine 2018

Faomhadh an Phatrúin

Dhein Oifig Oideachais Naomh Sheanáin faomhadh
ar an bPolasaí seo ar son an Phatrúin, an t-Easpag Réamonn de Brún

Dhaingnigh
an Bord Bainistíochta an polasaí ar an 2 Deireadh Fómhair 2019

Sínithe ag ________ ________________________________________

                 Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta

 

[msm_icon theme_icon=”icon-download3″ link=”url:https%3A%2F%2Fscoilliospoil.ie%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FPolasai-Frithbhulaiochta-Scoil-Naomh-Eoin-Baiste.pdf||target:%20_blank|”]

Scoil Naomh Eoin Baiste

Anti-Bullying Policy

 1. In accordance
  with the requirements of the Education (Welfare) Act 2000 and the code of
  behaviour guidelines issued by the NEWB, the Board of Management of Scoil Naomh
  Eoin Baiste school has adopted the following anti-bullying policy within the
  framework of the school’s overall code of behaviour. This policy fully complies
  with the requirements of the Anti-Bullying
  Procedures for Primary and Post-Primary Schools
  which were published in
  September 2013.
 2. The Board of Management recognises the very serious
  nature of bullying and the negative impact that it can have on the lives of pupils
  and is therefore fully committed to the following key principles of best
  practice in preventing and tackling bullying behaviour:
 3. A positive
  school culture and climate which –
  1. is welcoming of
   difference and diversity and is based on inclusivity;
  2. encourages pupils
   to disclose and discuss incidents of bullying behaviour in a non-threatening
   environment; and
  3. promotes
   respectful relationships across the school community
 4. At Scoil
  Naomh Eoin Baiste we consider the following to be key elements of a Positive
  School Culture: –
 5. We acknowledge
  the right of each member of the school community to enjoy school in a secure
  environment
 6. We acknowledge
  the uniqueness of each individual and their worth as a human being
 7. We promote
  positive habits of self-respect, self-disclipine and responsibiltity among all
  its members
 8. We actively
  prohibit vulgar, offensive, sectarian or other aggressive behaviour by any of any
  members of the school community
 9. We have a clear
  commitment to promoting equity in general and gender equity in particular, in
  all aspects of our functioning
 10. We have the
  capacity to change in response to our pupils needs
 11. We identify
  aspects of our curriculum through which positive and sustainable influences can
  be exerted towards forming pupils attitudes and values
 12. We take
  particular care of ‘at risk’ pupils and use our systems to identify needs and
  facilitate early intervention where necessary – thus responding to the needs,
  fears and anxieties of individual members in a sensitive manner
 13. Scoil Naomh Eoin
  Baiste recognises the need to work in partnership with and keep parents
  informed on procedures to improve relationships within the school community
 14. We recognise the
  right of parents to share in the task of equipping pupils with a range of life
  skills
 15. We recognise the
  role of other community agencies in preventing and dealing with bullying
 16. We promote habits
  of mutual respect, courtesy and an awareness of the interdependence of people
  in groups and communities
 17. We promote
  qualities of social responsibility, tolerance and understanding among our
  members
 18. Staff members
  share a collegiate responsibility, under the direction of the Principal, to act
  in preventing bullying/aggressive behaviour to any member of the school
  community.
 19. Effective
  leadership
 20. The BOM has
  overall responsibility to ensure that this policy is effective, sustainable and
  measured. The BOM must ensure that accountability is of the highest standard
  and frequently appraise the outcomes of the strategies and measures contained
  within the policy
 21. The In School
  Management team have a clear role to act in a leadership capacity within the
  school community, stimulating a whole school approach to preventing and
  tackling bullying – and modelling best practice
 22. The Principal as
  key leader strongly influences attitudes and sets standards in relation to
  dealing with bullying.
 23. Teachers must act
  as good role models and not misuse authority, but be fair, clear and consistent
  in their disciplinary measures
 24. A
  school-wide approach
 25. A whole community
  approach to the problem of bullying is required and Scoil Naomh Eoin Baiste
  community comprises of management, teachers, non-teaching staff, pupils,
  parents/guardians.
 26. Beyond the school
  community, bullying behaviour may extend to outside of school. Where this
  negatively impacts on a school – parents and pupils have a responsibility to
  support the school in helping to address the issue. This applies particularly
  (but not exclusively) to cyber bullying.
 27. The assistance of
  Gardaí, Tusla and Community Workers maybe required in some cases.
 28. Collective
  vigilance is needed throughout the whole school/community sector to identify
  and deal with issues around bullying in a fair and equitable manner.
 29. A copy of this
  policy will be made available for all members of school staff/teaching staff.

(d) A shared
understanding of what bullying is and its impact

 • Scoil Naomh Eoin
  Baiste endeavours to put in place appropriate systems to ensure that ALL
  relevant members of the school community (parents, pupils, staff and the wider
  community) have a shared understanding of what constitutes bullying behaviour
  as defined in this policy. (Section 2
  & 3 of Anti-Bullying Procedures for Primary and Post Primary Schools).
 • Implementation
  of education and prevention strategies (including awareness raising measures)
  that
 • build empathy,
  respect and resilience in pupils; and
 • explicitly
  address the issues of cyber-bullying and identity-based bullying including in
  particular, homophobic and transphobic bullying.
 • Effective
  supervision and monitoring of pupils
 • Effective
  supervision and monitoring of pupils

Staff members have a distinct responsibility to ensure
that supervision of pupils in class and in the yard is effective and consistent.

The Board of Management will strive to ensure that
there is proper playground supervision and it is managed and conducted
effectively and early intervention is the school policy where possible.

 • Supports for
  staff
 • Regular
  discussion and review of policy and procedures is essential to support staff on
  a continuous basis
 • All staff must
  have a uniform interpretation of what is expected in relation to bullying
  behaviours, how to manage disclosures and how to deal effectively with
  incidents of bullying within the classroom context
 • Staff must be
  aware that supporting one another is a key aspect of prevention and
  new/inexperienced members of staff must be given every opportunity to discuss
  concerns and model best practice
 • CPD in relation
  to Anti-Bullying Strategies will be supported and encouraged for all members of
  staff
 • Consistent
  recording, investigation and follow up of bullying behaviour (including use of
  established intervention strategies); and
 • On-going evaluation of the
  effectiveness of the anti-bullying policy.

Additional information on the different types of bullying
included in Section 2 of the
Anti-Bullying Procedures for Primary and Post Primary Schools

 • In
  accordance with the Anti-Bullying Procedures
  for Primary and Post-Primary Schools
  bullying is defined as follows:

Bullying
is unwanted negative behaviour, verbal, psychological or physical conducted, by
an individual or group against another person (or persons) and which is
repeated over time.

The
following types of bullying behaviour are included in the definition of
bullying:

 • deliberate
  exclusion, malicious gossip and other forms of relational bullying,
 • cyber-bullying
  and
 • identity-based
  bullying such as homophobic bullying, racist bullying, bullying based on a
  person’s membership of the Traveller community and bullying of those with
  disabilities or special educational needs.

Isolated
or once-off incidents of intentional negative behaviour, including a once-off
offensive or hurtful text message or other private messaging, do not fall
within the definition of bullying and should be dealt with, as appropriate, in
accordance with the school’s code of behaviour.

However,
in the context of this policy, placing a once-off offensive or hurtful public
message, image or statement on a social network site or other public forum
where that message, image or statement can be viewed and/or repeated by other
people will be regarded as bullying behaviour.

Negative
behaviour that does not meet this definition of bullying will be dealt with in
accordance with the school’s code of behaviour.

Additional
information on different types of bullying is set out in Section 2 of the Anti-Bullying Procedures for Primary and
Post-Primary Schools
.

 • The
  relevant teacher(s) for investigating and dealing with bullying is (are) as
  follows:  (see Section 6.8 of the Anti-Bullying Procedures for Primary and
  Post-Primary Schools
  ):

Every Teacher

Deputy Principal

Principal

 • The
  education and prevention strategies (including strategies specifically aimed at
  cyber- bullying and identity-based bullying including in particular, homophobic
  and transphobic bullying) that will be used by the school are as follows (see Section
  6.5 of the Anti-Bullying Procedures for
  Primary and Post-Primary Schools
  ):
 • The bullying policy will be
  discussed with the pupils and a copy of the Code of Behaviour/Anti-bullying
  Policy will be given to each parent/guardian when they register their
  child/children and it will also be available to view on the school website.
 • The pupils will be reminded of
  the policy at various times during the year.
 • The school has a cyber usage policy
  and effective monitoring of the use of technology will take place.
 • The full implementation of the
  SPHE, RSE and Stay Safe Programmes take place within the school.
 • Continuous Professional
  Development of staff in delivering these programmes
 • Children with Special Needs –
  the school will be cognisant of their needs when delivering the programme and
  we will develop skills and strategies to help them deal effectively with any
  issues that may arise.
 • Encourage a culture of telling
  with particular emphasis on the importance of bystanders. It should be made
  clear to all pupils that when they report incidents of bullying they are not
  considered to be telling tales, rather, they are acting responsibly.
 • If it is felt that a pupil/or
  pupils need extra counselling or support every effort will be made by the
  school to provide same by getting in touch with the appropriate bodies. We will
  also draw on the services of NEPS for advice when needed.
 • In-school support will be
  provided where necessary and any pupil affected by bullying will be given
  opportunities to take part in activities to foster and enhance self-esteem,
  friendships and social skills and to develop their positive sense of
  self-worth.

This will be
achieved through: –

 • Beo go Deo/I nGrá Dé
 • Misneach
 • Positive school environment
 • Fostering of respect/class
  contract
 • Supervision – all school staff
  active in monitoring and supervising. There will be particular emphasis placed
  on watching out for signs of bullying.
 • The Acceptable Use Policy in
  the school regarding social media will be clearly explained to the pupils
 • The pupils will be encouraged
  to follow the school rules regarding usage of mobile phones and internet
 • Mindfulness lessons to be held
  at school
 • Circle Time
 • Guest Speakers
 • Stay Safe Programme
 • The
  school’s procedures for investigation, follow-up and recording of bullying
  behaviour and the established intervention strategies used by the school for
  dealing with cases of bullying behaviour are as follows (see Section 6.8 of the
  Anti-Bullying Procedures for Primary and
  Post-Primary Schools
  ) :

It is our principal aim when dealing with
bullying behaviour, causes of concern or solving problems to restore good
relationships between the parties involved, as much as possible, without
apportioning blame. We will make every effort to ensure that everybody,
including Parents/Guardians and Pupils understand the system from the
beginning.

Reporting Bullying Behaviour

 1. Any child, parent or guardian
  can come to the class teacher about a bullying incident
 • The teacher will make the
  appropriate investigation of the bullying incident and will deal with it.
 • All teaching staff and
  non-teaching staff e.g. secretary, SNA, cleaners should give an account of any
  bullying incident which they see or has been brought to their attention, to the
  appropriate teacher.
 • It will be explained at the
  outset to the pupil who is alleging bullying that the information will be
  passed on to the parents of the pupil who is being accused of bullying. The
  school’s anti-bullying procedures will be followed to the letter.
 • The school cannot and will not
  investigate any incidents that happen outside of school

Investigation
and Implementation

 • The
  relevant teacher will make a determination based on his/her professional
  judgement on whether bullying has taken place or not. She/He will make a
  determination on how best to resolve the situation.
 • It
  would be expected the Parents/Guardians will cooperate fully with the
  investigation and help the school come to a satisfactory resolution. As far as
  is practicable we will hope to restore relationships between the parties as
  quickly as possible.
 • The
  teacher should display a calm and even handed approach as they try to solve the
  problem.
 • The
  investigation should take place outside the classroom if possible to ensure
  that everybody who is involved has privacy.
 • When
  the relevant teacher is analysing the bullying incident they should seek
  answers to questions – what, where, when, who and why.
 • If
  a group is involved each member should be interviewed individually at first and
  thereafter as a group. At this meeting each member should be asked for their
  account of what happened to ensure everybody is clear about each other’s
  statements.
 • In
  the case where it is determined by the relevant teacher that in his/her
  professional opinion bullying has occurred, the Parents/Guardians of the
  parties involved should be contacted at an early stage to inform them of the
  matter and to explain the actions being taken with reference to the School’s
  Anti-Bullying Policy.  The school should
  give the parents an opportunity of discussing ways in which they can re-inforce
  and support the actions being taken by the school and supports provided to the
  pupils.
 • Where
  the relevant teacher has determined, based on his/her Professional Opinion,
  that the pupil has engaged in bullying behaviour, it should be made clear to
  them that they have broken the School’s Code of Behaviour and/or Anti-Bullying
  Policy. Every effort should be made to make sure that the child who bullied
  understands the side of the pupil who was bullied.
 • In
  the case where there is a need  to
  enforce disclipinary  measures it should
  be explained clearly to every child and Parent/Guardian that this is a private
  matter between the child who has the measures taken against them, their
  Parents/Guardians and the school.
 • Recording of Bullying Behaviour

Recording Bullying:

The record will be kept according to
Data Protection Rules. It is vitally important that cases of bullying are
recorded in an objective and factual manner.

These are the procedures in place in the
school for recording incidences of bullying.

Informal: –

 • All staff members must keep a
  written record of any incident they saw or which was reported to them.
 • The relevant teacher must
  investigate and deal with the report. The relevant teacher will use their
  professional judgement regarding the report, the written report relevant to the
  incident, the steps taken and any discussions with those involved regarding
  same.
 • If the teacher decides that
  bullying did in fact take place, that teacher will keep a written report on
  same.
 • The relevant teacher must keep
  the Principal informed at all times of the incident and the investigation.

Formal: –

The relevant teacher will record the
bullying incident using the bullying template attached in these cases: –

 • Where he/ she feels the incident has not been satisfactorily dealt
  with within 20 school days after making certain that the actual bullying incident
  has in fact taken place.
 • Every incident of bullying behaviour that is confirmed must be
  recorded and a report given immediately to the Principal or the Vice Principal.
 • The relevant teacher must keep a copy of the recording template and
  must furnish a copy to the Principal or the Vice Principal, as appropriate.
 • The teacher will keep a record in a safe place in the classroom.
  Every reporting template that is given to the Principal will be kept in his/her
  filing cabinet.
 • The following is a Support Programme for Pupils who have been
  bullied (See Section 6.8 of the Anti-Bullying Procedures for Primary and Post
  Primary Schools)

There will be a support programme in
place for children that have been bullied. There will be opportunities for them
to take part in activities to increase their self-confidence, their friendship
and social skills and their assertiveness when it is deemed necessary.

There will also be a support programme
in place for the children who were engaged in bullying behaviour, as part of
the school intervention strategy, using many of the similar activities.

The school will get in touch with
various organisations e.g. NEPS, if children need counselling.

Supervision and Monitoring of Pupils

The
Board of Management confirms that appropriate supervision and monitoring
policies and practices are in place to both prevent and deal with bullying
behaviour and to facilitate early intervention where possible.

Every child has to understand that everybody has a
responsibility if bullying occurs and that a report must be given to the
teacher about every bullying incident.

Prevention of Harassment

 • The
  Board of Management confirms that the school will, in accordance with its
  obligations under equality
  legislation,
  take all such steps that are reasonably practicable to prevent the sexual
  harassment of pupils or staff or the harassment of pupils or staff on any of
  the nine grounds specified i.e. gender including transgender, civil status,
  family status, sexual orientation, religion, age, disability, race and
  membership of the Traveller community.
 • This
  policy was adopted by the Board of Management on ________________
 1. This policy has
  been made available to school personnel, published on the school website
  (or where none exists, is otherwise readily accessible to parents and
  pupils on request) and provided to the Parents’ Association (where one
  exists). A copy of this policy will be made available to the Department
  and the patron if requested.
 1. This policy and
  its implementation will be reviewed by the Board of Management once in
  every school year. Written notification that the review has been completed
  will be made available to school personnel, published on the school
  website (or where none exists, be otherwise readily accessible to parents
  and pupils on request) and provided to the Parents’ Association (where one
  exists).  A record of the review and
  its outcome will be made available, if requested, to the patron and the
  Department.

Signed: ____________________________________                   Signed:
___________________________

(Chairperson of Board of Management)
(Principal)

Date: ______________________                                              Date: ______________________

Date of next review: _______________

 

Patron’s
Approval

This policy has been approved by St. Senan’s Education Office, acting on behalf of the Patron Bishop Raymond Browne